Polityka prywatności

Niniejsza Polityka prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych przez firmę Zadrożni sp. z o.o. (zwana dalej jako „Administrator”).

I. Informacje ogólne

Dane osobowe zbierane przez Administratora są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanego dalej: „RODO”.

Administrator dokłada szczególnych starań w celu ochrony prywatności i informacji mu przekazanych, a dotyczących Klientów.
Twoje dane osobowe są przetwarzane ręcznie oraz automatycznie.

Adresatem oferowanych Towarów lub Usług Przedsiębiorstwa Drzewnego Zadrożni Spółka Jawna dostępnych także na stronie internetowej nie są dzieci poniżej 16 roku życia. Administrator danych osobowych nie przewiduje celowego gromadzenia danych dotyczących dzieci poniżej 16 roku życia.

II. Dane osobowe

1. Administrator danych osobowych

Zgodnie z art. 13 RODO informujemy, że Administratorem Twoich danych osobowych jest:

Zadrożni sp. z o.o., z siedzibą w Wielgolesie, ul. Słoneczna 3, Wielgolas, 05-334 Latowicz, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy, pod nr KRS: 0000768621, NIP: 8222374604, REGON: 382401355 („zwana dalej Administratorem”).

W sprawie Twoich danych osobowych możesz skontaktować się z Administratorem danych osobowych za pomocą:

 • poczty elektronicznej: rodo@zadrozni.pl
 • poczty tradycyjnej pod adresem: ul. Słoneczna 3, Wielgolas, 05-334 Latowicz

2. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Administrator danych osobowych przetwarza Twoje dane osobowe w następujących celach i zakresie:

 • podjęcia działań przed zawarciem umowy w związku ze złożonym zamówieniem lub zapytaniem dotyczącym dostępności Towarów lub Usług, tzn. Twoje imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, dane podane w celu realizacji zamówienia takie jak adres do wysyłki, informowanie o statusie realizacji zamówienia,
 • w celu umożliwienia zapoznania się przez Ciebie z naszą ofertą Usług lub Towarów w Serwisie internetowym, automatycznie są zbierane dane podczas Twoich wizyt na naszych stronach internetowych dotyczące tych wizyt przez nasz serwer lub programy służące do analizy zachowań (web analytics), adres IP, nazwa przeglądarki, system operacyjny, informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z naszych stron internetowych i usług
 • w celu wykonania umowy sprzedaży Usług lub Towarów (np. doręczenia zamówionych Towarów), przetwarzamy dane osobowe podane przez Ciebie przy zakupie Towarów, takie jak imię i nazwisko, adres e-mail, dane adresowe, dane dotyczące płatności (NIP, REGON)
 • w celach marketingowych, w szczególności w celu przesyłania informacji handlowych oraz newslettera za pośrednictwem wiadomości e-mail oraz SMS. Przesyłane informacje mogą dotyczyć aktualizacji produktów, ofert promocyjnych oraz innych informacji handlowych. Przetwarzanie numeru telefonu oraz e-maila w celach marketingowych opiera się na dobrowolnej zgodzie podczas chęci skorzystania z rejestracji do panelu architekta. Zgodę wyrażasz poprzez zaznaczenie odpowiedniej informacji podczas pierwszej rejestracji do panelu dla architekta. Masz prawo do wycofania zgody na otrzymywanie sms-ów marketingowych w dowolnym momencie. Aby skorzystać z takiej możliwości, skontaktuj się z nami za pośrednictwem maila na adres: biuro@zadrozni.pl.
 • w celu ustalenia, dochodzenia i egzekucji roszczeń oraz obrony przed roszczeniami w postępowaniu sądowym i innymi organami egzekucyjnymi, możemy przetwarzać Twoje dane osobowe podane przy zakupie Towarów lub założeniu Konta oraz inne dane niezbędne do udowodnienia istnienia roszczenia lub które wynikają z wymogu prawnego, nakazu sądowego lub innej procedury prawnej,
 • w celu rozpatrywania reklamacji, skarg i wniosków oraz odpowiedzi na pytania Klientów, przetwarzamy podane przez Ciebie dane osobowe w reklamacjach, skargach i wnioskach, czy w celu udzielenia odpowiedzi na pytania zawarte w innej formie,, jak również dane dotyczące zamówienia Towaru i innych świadczonych przez nas Usług będące przyczyną reklamacji, skargi czy wniosku oraz dane zawarte w dokumentach dołączonych do reklamacji, skarg i wniosków;
 • na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora. polegających na oferowaniu Klientom swoich Towarów i Usług oraz wykonywaniu umów zawartych z Klientami.

3. Kategorie odnośnych danych osobowych

Administrator danych osobowych przetwarza następujące kategorie odnośnych danych osobowych:

• dane kontaktowe;
• dane dotyczące aktywności w Serwisie internetowym;
• dane dotyczące zamówień;
• dane dotyczące identyfikacji podatkowej i gospodarczej oraz aktualnego statusu w tym zakresie;
• dane dotyczące reklamacji skarg i wniosków;
• dane w zakresie, w jakim są one udostępniane przez źródła publicznie, tj. m.in. z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestry czynnych podatników VAT prowadzonych przez Ministerstwo Finansów oraz GUS;

4. Dobrowolność podania danych osobowych

Podanie przez Ciebie wymaganych danych osobowych jest dobrowolne i stanowi warunek świadczenia Usług lub sprzedaży Towarów przez Administratora danych osobowych

5. Czas przetwarzania danych

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji zamówień, usług, oraz realizacji wszelkich zobowiązań wynikających z obowiązujących przepisów prawa, w tym dla celów dowodowych, rozpatrywania reklamacji, skarg oraz roszczeń związanych z Usługami lub Towarami Administratora, jak również w okresie wypełnienia ustawowego obowiązku przechowywania informacji dla celów sprawozdawczości finansowej oraz dla celów podatkowych, lecz nie dłużej niż przez 6 lat od daty złożenia zamówienia lub zapytania.

6. Odbiorcy danych osobowych

Przekazujemy Twoje dane osobowe następującym kategoriom odbiorców:

 • organom państwowym, np. prokuratura, Policja, PUODO, Prezes UOKiK, jeżeli się o to do nas zwrócą,
 • zewnętrznym dostawcom usług, w tym w szczególności dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych, operatora Serwisu internetowego, bankom lub operatorom płatności, podmiotom świadczącym usługi księgowe, prawne, audytowe, konsultingowe, dostawcom usług związanych z realizacją zamówienia (np. przewoźnicy, kurierzy, operatorzy pocztowi).

7. Prawa osoby, której dane dotyczą

Na podstawie RODO masz prawo do:

 • do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych;
 • żądania dostępu do swoich danych osobowych,
 • żądania sprostowania swoich danych osobowych;
 • żądania usunięcia swoich danych osobowych;
 • żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
 • żądania przenoszenia danych osobowych.

Z powyższych praw można skorzystać poprzez kontakt e-mailowy pod adresem e-mail: rodo@zadrozni.pl lub kontakt pisemny na adres Administratora: ul. Słoneczna 3, Wielgolas, 05-334 Latowicz.

Administrator danych osobowych bez zbędnej zwłoki – a w każdym razie w terminie miesiąca od otrzymania żądania – udziela Ci informacji o działaniach podjętych w związku ze zgłoszonym przez Ciebie żądaniem. W razie potrzeby termin miesięczny może być przedłużony o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań.
W każdym wypadku Administrator danych osobowych poinformuje Cię o takim przedłużeniu w terminie miesiąca od otrzymania żądania z podaniem przyczyn opóźnienia.

1) Prawo dostępu do danych osobowych (art. 15 RODO)

Masz prawo uzyskania od Administratora danych osobowych informacji czy Twoje dane osobowe są przetwarzane.

Jeżeli Administrator przetwarza Twoje dane osobowe masz prawo do:

 • dostępu do danych osobowych;
 • uzyskania informacji o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania Twoich danych lub o kryteriach ustalania tego okresu, o prawach przysługujących Ci na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską;
 • uzyskania kopii swoich danych osobowych.

2) Prawo do sprostowania danych osobowych (art. 16 RODO)

Jeżeli Twoje dane osobowe są nieprawidłowe masz prawo żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania Twoich danych osobowych.

Masz też prawo do żądania od Administratora uzupełnienia Twoich danych osobowych.

3) Prawo do usunięcia danych osobowych, tzw. “prawo do bycia zapomnianym” (art. 17 RODO)

Masz prawo żądania od Administratora danych osobowych usunięcia swoich danych osobowych, gdy:

 • Twoje dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
 • wycofałeś określoną zgodę, w zakresie w jakim dane osobowe były przetwarzane w oparciu o Twoją zgodę;
 • Twoje dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
 • wniosłeś/wniosłaś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie w jakim przetwarzanie danych osobowych jest związane z marketingiem bezpośrednim;
 • wniosłeś/wniosłaś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych w związku z przetwarzaniem niezbędnym dla wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub przetwarzania niezbędnego dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora danych osobowych lub stronę trzecią.

Pomimo zgłoszenia żądania usunięcia danych osobowych Administrator danych osobowych może przetwarzać Twoje dane dalej w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń o czym zostaniesz poinformowany/poinformowana.

4) Prawo do zgłoszenia żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO)

• kwestionujesz prawidłowość swoich danych osobowych – Administrator danych osobowych ograniczy przetwarzanie Twoich danych osobowych na czas pozwalający sprawdzić prawidłowość tych danych;
• gdy przetwarzanie Twoich danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych osobowych zażądasz ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych;
• Twoje dane osobowe przestały być potrzebne do celów przetwarzania, ale są one potrzebne w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony Twoich roszczeń;
• gdy zgłosiłeś/zgłosiłaś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych – do czasu stwierdzenia czy prawnie uzasadnione interesy po stronie Administratora danych osobowych są nadrzędne wobec podstaw wskazanych w Twoim sprzeciwie.

5) Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (art. 21 RODO)

Masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, w tym profilowania, w związku z:

• przetwarzaniem niezbędnym dla wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub przetwarzania niezbędnego dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora danych osobowych lub stronę trzecią;
• przetwarzaniem na potrzeby marketingu bezpośredniego.

6) Prawo do żądania przenoszenia danych osobowych (art. 20 RODO)

Masz prawo do otrzymania od Administratora danych osobowych swoich danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz przesłać je innemu administratorowi danych osobowych.

Możesz również zażądać, aby to Administrator danych osobowych przesłał bezpośrednio Twoje dane osobowe innemu administratorowi (o ile jest to technicznie możliwe).

7) Prawo do cofnięcia zgody

Możesz cofnąć udzieloną zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w dowolnym momencie.

Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie Twojej zgody przed jej cofnięciem.

8) Skarga do organu nadzorczego

Jeżeli sądzisz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza RODO masz prawo złożenia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

W Polsce organem nadzorczym w rozumieniu RODO jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) pod adresem: Warszawa (00-193) ul. Stawki 2.

III. Zabezpieczenie danych osobowych

Administrator z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne, w tym o charakterze programistycznym i organizacyjnym, zapewniające ochronę przetwarzanych danych, w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, ujawnieniem, utraceniem i zniszczeniem, nieuprawnioną modyfikacją, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.

IV. Wykorzystanie plików cookies

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w tym w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Składają się z następujących elementów: nazwy strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym i ich unikalny numer. Przeglądarka internetowa może przechowywać pliki cookies na dysku komputera. W plikach cookies znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Serwisu internetowego. Zawartość plików cookies nie pozwala na identyfikację użytkownika. Za pomocą plików cookies nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe użytkowników Serwisu internetowego. Mechanizm cookies nie jest wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o użytkownikach. Celem przechowywania plików cookies na komputerach użytkowników jest:

 • dopasowanie Serwisu internetowego do potrzeb użytkowników;
 • zapamiętanie preferencji i indywidualnych ustawień użytkownika;
 • tworzenie statystyk oglądalności Serwisu internetowego.
 • wykorzystywanie przez współpracujące z nami sieci reklamowe (Google Analitics)

V. Kontakt

Wszelkie dodatkowe pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres email rodo@zadrozni.pl lub adres Administratora: ul. Słoneczna 3, Wielgolas, 05-334 Latowicz.

VI. Postanowienia końcowe

1. Polityka Prywatności wchodzi w życie z dniem 25 maja 2018 r.

2. Zasady określone w Polityce Prywatności podlegają prawu polskiemu.

3. Administrator uprawniony jest do jednostronnej zmiany Polityki Prywatności w przypadku zaistnienia:

a) okoliczności Siły Wyższej,

b) zmiany obowiązujących przepisów prawa mających zastosowanie do świadczenia usług drogą elektroniczną lub transakcji zawieranych na odległość,

c) zmiany Serwisu internetowego dotyczącej Towarów lub Usług lub zmiany oferty zamieszczanej na stronie Serwisu internetowego, z zastrzeżeniem że zmiany Polityki Prywatności mają na celu dostosowanie treści Polityki Prywatności do oferty i jej warunków.

4. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem http://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.